Глаголи от свършен и несвършен вид - раличаване      За изказване на всяко действие в език ни съществуват обикновенно 2 глагола – един от несвършен и един от свършен вид. Глаголите от свършен и несвършен вид са различни думи, а не форми на един и същ глагол. Видът е лексикално-граматичната категория и изразява начина, по който протича действието. Тоест видът на глагола показва дали действието се дава в неговото развитие или в цялостната му завършеност.
      Свършеният вид представя действието в неговата цялост и завършеност. Например: бодна, клъвна, дам, зашия, купя, напиша.
      Несвършеният вид представя действието в процеса на неговото протичане. Например:  бода, кълва, давам, зашивам, купувам, пиша.
      Колкото и просто да звучи разграничаването на двата глаголни вида, то представлява изключителна трудност ако критерий е само "начина, по който протича действието". Затова ние - филолозите - сме си намерили разни други начини, по които да ги различаваме (това са т. нар. чалъми).

Как да различаваме видът на глаголите?

Най-лесният начин да различим вида на глагола е като се спрем на някои особености на тази категория. Глаголите от несвършен вид могат да образуват:
 - деепричастия: пиша - пишейки; давам - давайки
 - отглаголни съществителни: пиша - писане, давам - даване
 - сегашно деятелно причастие (-Щ): пиша - пишещ, давам - даващ
Глаголите от несвършен вид могат да образуват отрицателна форма за повелително наклонение в 3л. ед.ч. - нещо, което глаголите от свършен вид не могат.
Пример: Пиша - Не пиши! , Давам - Не давай!

Коментари

 1. Намерете си също така и правилото на Ервин Кошмидер:
  С глагол от свършен вид не можем да отговорим на въпроса "Какво правиш"?

  ОтговорИзтриване
 2. Намерете си също така и правилото на Ервин Кошмидер:
  С глагол от свършен вид не можем да отговорим на въпроса "Какво правиш"?

  ОтговорИзтриване
 3. Erwin Koschmieder Studies on the Slavic verbal aspect

  ОтговорИзтриване
 4. Ив. Куцаров в "Теоретична граматика на българския език. Морфология" Говори за двувидови глаголи - т.е. глаголи, които имат свършено или несвършено значение, в зависимост от контекста:

  Ще му пиша веднага. (св. вид)
  Пиша писмо на Диди. (несв. вид)
  Отивам да му благодаря. (св. вид)
  Пешо, благодаря ти за услугата. (несв. вид)

  Двувидови са и всички глаголи, образувани с наставките: -ира-, -изира-, като почти всички са от чужд произход. Например: абон-ира-м, катастроф-ира-м, сабот-ира-м, опер-ира-м, пенсион-ира-м, характер-изира-м, орган-изира-м, символ-изира-м и др.

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации от блога

Каква е поуката от Смирненската стълба